Rounded Rounded

Sprog - vejen til forståelse

"Sprog er et vigtigt middel til gensidig forståelse". Det er hovedbudskabet i den sprogresolution, som bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig vedtog i december 2004. I sprogresolutionen lægges der stor vægt på, at nabosprogskompetencerne i grænseregionen skal fremmes, fordi forståelsen og kontakterne henover grænsen styrkes, hvis vi kan tale og forstå hinandens sprog i grænseregionen.

Hvorfor er det så vigtigt at kunne nabosproget? Kendskab til vores samtalepartners sprog er nøglen til at forstå personens kulturelle og sociale baggrund. Vi lærer sjældent et fremmedsprog uden også at høre og interessere os for den kultur og det samfund, som sproget er knyttet til. Det betyder, at når vi i den dansk-tyske grænseregion lærer nabosproget, så får vi også viden og forståelse for kultur og samfund på den anden side af grænsen - og det fremmer de grænseoverskridende kontakter.

I Region Sønderjylland-Schleswig gøres der meget for at styrke dansk og tysk som nabosprog eller øge kendskabet til de andre mindre sprog eller dialekter i regionen såsom frisisk, plattysk eller sønderjysk. Regionskontoret koordinerer en sprogkampagne for at styrke nabosprogskompetencerne i dansk og tysk. Under Regionskontoret i Padborg er der desuden en fast faggruppe "Sprog og Interkulturel forståelse" med repræsentanter fra et bredt udsnit af regionens uddannelsesinstitutioner. Her udveksles erfaringer, udvikles nye projektideer og videreformidles informationer på tværs af grænsen og uddannelsestrin.

Regionskontoret bakker også op om den dansk-tyske lærerforening, der gør et stort arbejde for at skabe netværk mellem dansk- og tysklærere i regionen og skabe bedre betingelser for sprogundervisningen.

Infocenter

Informationer for arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på: www.pendlerinfo.org

Publikationer

Publikationer