Rounded Rounded

Pontifex Brobygger

Projekt Pontifex - brobygger har fokus på den grænseoverskridende mobilitet for arbejdstagere. Hindringer for arbejdstageres frie bevægelighed i Regionen Sønderjylland - Schleswig belyses i projektet af to jurister, en med dansk uddannelse og en med tysk uddannelse.

Arbejdstagere støder i praksis på barrierer indenfor områder som skat og social sikring. Disse mobilitetshindringer kan bero på strukturelle forskelle og juridiske problemer. Blandt mulige årsager kan man pege på sprogbarrierer, kulturforskelle hos myndigheder og samspillet mellem disse. Hertil kommer forskellige retsopfattelser og retstraditioner, forskellig national lovgivning og især uklar eller tvetydig lovgivning samt ”huller” i lovgivningen, forskels-behandling, manglende regulering og utidssvarende regler.

Vurdering af konsekvenserne af systemforskelle og samspillet mellem dansk ret, tysk ret og EU-retten vil indgå i projektet.

Det grænseoverskridende samarbejde i projektet skal medvirke til at nedbryde barriererne på arbejdsmarkedet og juridisk belyse dem, herunder kortlægge, analysere og systematisere systemforskelle og mobilitets-hindringer.

Med inddragelse af konkrete eksempler og sager belyses problemstillinger, som grænsependlende arbejdstagere mødes med, juridisk på baggrund af tysk og dansk national ret samt EU-retlig lovgivning.

Pontifex-brobygger - målsætninger:

 • At lokalisere og afdække barrierer og problemstillinger, arbejdstagere og arbejdsgivere bliver mødt med
 • Netværksdannelse med relevante samarbejdspartnere og andre tilsvarende grænseregioner i EU (euroregioner) med samme problemstillinger med henblik på vidensdeling

Mål på længere sigt:

 • Forbedrede vilkår for arbejdstagere
 • Fjerne barrierer hos myndigheder mv. og fremme samarbejdet på begge sider af grænsen mellem de forskellige myndigheder, vandrende arbejdstagere har berøring med
 • Opbygning af viden og kompetencer til gavn for vejledende aktører og for de arbejdsgivere og arbejdstagere, der søger information og rådgivning hos dem
 • Et (mere) barrierefrit, grænseoverskridende og dermed mobilt arbejdsmarked
 • At anvise løsningsmuligheder til at nedbryde barrierer på arbejdsmarkedet, herunder at give anbefalinger til og søge at påvirke beslutningstagere på det politiske niveau

Mulige overordnede dynamiske effekter ved projektet:

 • Et barrierefrit og grænseoverskridende arbejdsmarked vil styrke det regionale erhvervsliv og økonomi ved potentielt at øge udbudet af arbejdskraft såvel kvantitativt som kvalitativt
 • Et bredere tilbud af arbejdspladser for arbejdstagerne, som virksomheder vil konkurrere om
 • Et grænseoverskridende arbejdsmarked i Grænseregionen vil medvirke til et fælles arbejdsmarked, der styrker områdets konkurrenceevne i forhold til at tiltrække kvalificerede arbejdspladser og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft
 • Styrkelse af arbejdstageres tilknytning til lokalområdet og modvirke afvandring af kvalificeret arbejdskraft fra Grænseregionen
 • Skabe øget opmærksomhed og gøre problemerne mere synlige, herunder opnå større viden og forståelse i nabolandet for derigennem at medvirke til at skabe en forvaltningskompetence hos de relevante myndigheder til bedre at håndtere de emner, grænsegængere reelt stilles overfor

Interessenter i Pontifex-projektet:

Informationer og viden fra projektet stilles til rådighed som information for offentligheden blandt andet ved offentliggørelse på internettet mm.

Samarbejdspartnere i projektet, der gennemføres af Region Sønderjylland - Schleswig, er:

Stadt Flensburg

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein

Region Syddanmark

Projektet støttes af Interreg4A-programmet - Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N under den Europæiske Union.

Pontifex-projektets begrænsninger:

 • Projektet har ingen direkte rådgivende funktion, men understøtter de vejledende aktører, der stadigvæk står til rådighed.

Infocenter

Informationer for arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på: www.pendlerinfo.org

Publikationer

Publikationer

 

 

Blandt naboer

Best-Of fra de fire partneraviser: Der Nordschleswiger, Flensborg Avis, Jydske Vestkysten og sh:z aviserne.

RSS-Feed